Tìm kiếm

HỘI ĐỒNG TỈNH HỘI TIN HỌC TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2012 – 2016)

* QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM TRA
 1. Hội đồng tỉnh là cơ quan tham mưu tư vấn của Hội Tin học tỉnh Đồng Nai.
 2. Hội đồng tỉnh bao gồm: BCH Hội Tin học tỉnh Đồng Nai, đại diện các chi Hội Tin học thành viên.
  • Mỗi chi Hội Tin học thành viên cử 01 (một) hoặc 02 (hai) lãnh đạo trong Ban chấp hành tham gia Hội đồng tỉnh
  • Hội đồng tỉnh có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của BCH Hội. Hội đồng tỉnh họp mỗi năm một lần.
 3. Khi một chi Hội Tin học thành viên mới thành lập, tự nguyện gia nhập Hội Tin học tỉnh Đồng Nai và được chấp nhận thì chi Hội Tin học thành viên đó đề cử 01 (một) hoặc 02 đại diện của mình tham gia Hội đồng tỉnh. Trong nhiệm kỳ của Hội đồng tỉnh, các chi Hội Tin học thành viên có quyền thay thế đại diện của mình tại Hội đồng tỉnh (bằng văn bản) và phải được Hội đồng tỉnh chấp thuận.
 4. Hội đồng tỉnh có Quy chế hoạt động riêng. Quy chế này phải được các thành viên trong Hội đồng tỉnh thông qua trên nguyên tắc đa số tán thành.
 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tỉnh:
  1. Đề xuất phương hướng phối hợp hoạt động giữa Hội Tin học tỉnh Đồng nai và các chi Hội Tin học thành viên nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc góp phần xây dựng và phát triển CNTT tỉnh Đồng Nai.
  2. Đề xuất các biện pháp liên kết, phối hợp hoạt động giữa Hội Tin học tỉnh Đồng Nai và các chi Hội Tin học thành viên.
  3. Thay mặt các Hội Tin học trong tỉnh Đồng Nai kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển và ứng dụng CNTT - TT trong tỉnh Đồng Nai.
  4. Phê duyệt việc bổ sung, thay đổi đại diện của các Hội Tin học thành viên trong Hội đồng tỉnh.
 6. Giữa hai kỳ Đại hội, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung các thành viên Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra phải thông báo cho BCH Hội và lấy ý kiến của các chi Hội Tin học thành viên, các Chi hội trực thuộc. Quyết định thay thế hoặc bổ sung phải được từ 2/3 tổng số các chi Hội Tin học thành viên và các Chi hội trực thuộc trở lên chấp thuận mới có giá trị.
 7. Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu Ban Chấp hành các cấp và các tổ chức cơ sở của Hội cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra của Ban.

 

 Liên Kết Website

 

Lượt truy cập:

HỘI TIN HỌC ĐỒNG NAI
DONGNAI ASSOCIATION FOR INFORMATION PROCESSING
Địa chỉ: Số 1597 (260 cũ), đường Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai:  061.3822297 - Email: hoitinhocdn@gmail.com